MRV school Dwarka celebrates International Yoga Day